Të drejtat e mia

Përmirësimi i njohurive mbi barazinë nëpërmjet internetit

PLATFORMË TRAJNIMI ONLINE

Të drejtat e mia

Platforma e trajnimit “Të drejtat e mia” përmban 4 module trajnimi online mbi diskriminimin dhe format që ai shfaqet, të drejtat e grupeve të pa avantazhuara si personat me aftësi të kufizuara, të drejtat e komunitetit LGBTI dhe komunitetit Rom, diskriminimin në Administratën Publike dhe “bilbil-fryrësit” (whistle blowers).

Platforma përmban gjithashtu një modul dedikuar barazisë gjinore, si dhe rasteve konkrete të trajtuara nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Shqipëri.

trajnim online

Modulet

Blog

Postet më të fundit

{{ formatDay(post.created_at) }}
{{ formatYear(post.created_at) }} {{ formatMonth(post.created_at) }}

{{ post.title }}

{{ post.description }}...